Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i ma na celu pomoc w uzyskaniu przez te osoby kwalifikacji zawodowych i umiejętności, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Przygotowanie zawodowe może mieć formę;
- praktycznej nauki zawodu umożliwiającej osobom dorosłym przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego,
- przyuczenia do pracy mające na celu zdobycie przez osoby dorosłe wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 

Przygotowanie zawodowe dorosłych będzie realizowane na podstawie umowy zawieranej pomiędzy starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą, a instytucją szkoleniową.

Załączniki
Zasady organizacji przygotowania zawodowego dorosłych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.pdf
Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych (1).doc
Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę