Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku (obowiązującego na dzień wydania bonu), o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Refundacja, o której mowa powyżej, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego, w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania bonu można uzyskać u doradcy klienta.

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o zawarcie umowy o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, w ramach przyznanego bonu zatrudnieniowego –

Szczegółowe informacje dot. ww. wniosku Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy , pok. 110, telefon: 61 8345 645, 677.

Załączniki
Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę