Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

a) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, który będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

b) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

c) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy.

d) w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego bezrobotny podejmie zatrudnienie w ramach przyznanego bonu na zasiedlenie.

Załączniki
wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie.pdf
Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie 2018 .pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę