Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Starosta reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy zarejestrowanemu w Urzędzie, jeżeli uzasadni on celowość uzyskania ww. dokumentów.

Finansowanie ww. kosztów egzaminów lub uzyskania licencji dotyczy wyłącznie podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji w systemie edukacji pozaszkolnej. Finansowanie przyznaje się na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, jeżeli uzasadni celowość udzielenia pomocy, w kwocie nie przekraczającej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Uzasadnienie celowości winno zawierać uprawdopodobnienie zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej.

Warunkiem sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest deklaracja podjęcia pracy lub działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu powiadamia osobę zainteresowaną o przyznaniu lub odmowie sfinansowania kosztów egzaminów lub licencji w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Formularz wniosku można uzyskać u swojego doradcy klienta, w Punkcie Informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu (patrz niżej) .

Do wniosku załącza się zaświadczenie z instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję zawierające informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji oraz numerze konta bankowego ww. instytucji.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu codziennie w godzinach 8.00 - 14.30.

Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji następuje w formie bezpośredniej wpłaty przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję po zawarciu umowy z bezrobotnym lub poszukującym pracy.

W przypadku nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy następuje zwrot kwoty sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji wraz z odsetkami.

Sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji przyznawane jest jednorazowo w przypadku danego uprawnienia.

Więcej informacji można uzyskać u doradcy klienta.

Załączniki
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.doc
zasady finansowania kosztow egzaminow i licencji.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę