Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Podstawa prawna:  

art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014, poz. 1189).

§ 1

Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia pracy przez osobę bezrobotną posiadającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

1)podjęła zatrudnienie w wyniku skierowania z powiatowego urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

§ 2

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie uprawnionej w przypadku:

1)     o którym mowa w § 1 pkt. 1 - w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50 % zasiłku podstawowego, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadających w okresie zatrudnienia,

2)     o którym mowa w § 1 pkt. 2 – w wysokości 50 % zasiłku podstawowego, do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

§ 3

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1) podjęcia pracy ze skierowania Urzędu, w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1,

2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

4) przebywania na urlopie bezpłatnym. 

§ 4

1. Wzór wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

2. Do wniosku załącza się:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w Punkcie informacyjnym
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz pobrać ze strony internetowej (poniżej).

Wnioski składa się:

-  na stanowisku zgłoszenia podjęcia pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) stanowisko 15 i 16

-  w Kancelarii Urzędu – pok. 104

- lub przesyła pocztą.

§ 5

1. Wypłata dodatku aktywizacyjnego dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne.

2. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

3. W przypadku osoby, o której mowa w §1 pkt 1 niniejszych zasad, wypłata dodatku uzależniona jest od dostarczenia comiesięcznie - przed datą wypłaty, zaświadczeń od pracodawcy, o wysokości uzyskanego z tytułu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej wynagrodzenia brutto.

UWAGA: 

zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,

inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług  na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.


Więcej informacji można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 061 8345 652

Załączniki
Zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc
Oświadczenie do wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę