Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU
w procesie świadczenia usług rynku pracy

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Borys tel. 618345662, e-mail: iod@pup.poznan.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług rynku pracy (art. 35 ust 1.) i realizacji instrumentów rynku pracy (art.44, art.46 art.47, art.48, art.51, 53, art.54, art.55, art.56, art. 57, art. 59, art. 60, art.61 art. 62, art.66,  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  
 3. W związku z przetwarzaniem danych w powyżej wskazanym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, tj. przez okres 50 lat
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu Rozporządzenia

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z realizacją zadań w zakresie finansowania działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w terminie od dnia 10-08-2018 r. do dnia 24-08-2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 
Kwota dofinansowania, ze względu na posiadany przez Urząd limit środków, wynosi maksymalnie 18 000,00 zł.
 
Spośród złożonych wniosków planowane jest przyznanie dofinansowania dla ok. 3 osób bezrobotnych z przeznaczeniem na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.  
 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w Zasadach przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujących w 2018 r. W przypadku wpływu większej ilości wniosków niż limit posiadanych środków w procedurze oceny pod uwagę będzie brana również kolejność złożenia kompletnego wniosku. Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, złożone w terminie naboru wniosków.
 

Informacji szczegółowych udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19 (nr tel.: 61-8345-684, 61-8345-704, 61-8345-702), zasady przyznawania dofinansowania i wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-na-zasadach-okreslonych-dla-spoldzielni-socjalnych Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu (pok.104).

Załączniki
Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - obowiązujące w 2018 r.pdf
Wniosek dla spółdzielni socjalnych 2018.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę