Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

KOMUNIKAT
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 17.01.2018r. na urzędowej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych na terenie Urzędu zostały zamieszczone „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu" oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki w tym formularz wniosku i inne niezbędne załączniki.
 
Wobec powyższego tut. Urząd informuje, że przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W bieżącym roku planowane jest zgodnie z posiadaną  pulą środków finansowych udzielenie pomocy 332 osobom, w tym:
 
  1. ze środków współfinansowanych z Funduszy Europejskich (projekty EFS WRPO i EFS POWER) – 282 dotacje w tym:
  1. dla osób do 30 roku życia łącznie 180 dotacji w szczególności  dla osób z wykształceniem nie wyższym niż średnie lub znajdujących  się w grupie osób długotrwale bezrobotnych;
    b. dla osób w wieku powyżej 30 roku życia łącznie 102 dotacje w tym:
  • dla kobiet powyżej 30 lat a w szczególności dla tych, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych;
  • dla mężczyzn powyżej 30 roku życia, którzy posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie albo znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych;
  1. ze środków Funduszu Pracy50 dotacji dla osób bezrobotnych.
 
Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł.
 
Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne tzn. prawidłowo sporządzone i złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami a ich przyjmowanie będzie prowadzone do wyczerpania limitu środków finansowych.
 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kolejność złożenia wniosku.
 
Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu http://poznan.praca.gov.pl (Dla bezrobotnych i poszukujących pracy ð Formy wsparcia ð Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej). Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704.
 
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 8532186).
________________________________________________________________________________

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujacych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu".
Kwota dofinansowania w roku 2018 - max.18.000zł
Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok.16 lub telefonicznie 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704.

Załączniki
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018.pdf
Karta oceny wniosku 2018.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018.pdf
Oświadczenie wnioskodawcy oraz Informacja wnioskodawcy - załączniki do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie dot. pożyczki w ramach Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań wnioskodawcy - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiazań poręczyciela - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Plan przedsięwzięcia (biznes plan) - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.doc
Umowa użyczenia lokalu – wzór do wykorzystania.doc
Wymagane dokumenty dot. przedstawionych form zabezpieczenie - formularz informacyjny o rodzaju wymaganych dokumentów w zależności od formy zabezpieczenie i źródła dochodu poręczycieli (obowiązujące w 2018r.).pdf
Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela - dot.poręczyciela pozostajacego w zatrudnieniu (obowiązuje w 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej (obowiązujące 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu najmu (obowiązujace 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne (obowiązujace 2018r.).pdf
Umowa użyczenia lokaty - wzór do wykorzystania.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę