Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

KOMUNIKAT
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z zaangażowaniem środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach następujących projektów:
- Fundusz Pracy,
- Europejski Fundusz Społeczny projekt WRPO.
 
Jednocześnie informujemy, że kontynuowany jest nabór wniosków w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER. W ramach tego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada jeszcze środki, na realizację 79 wniosków osób poniżej 30 roku życia w szczególności dla osób z wykształceniem nie wyższym niż średnie lub znajdujących  się w grupie osób długotrwale bezrobotnych.
 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kolejność złożenia wniosku.
Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, złożone w okresie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2018 roku.
 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 8532186).
 
Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684 lub 61 8345702. Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu.
 ________________________________________________________________________________
Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujacych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu".

Kwota dofinansowania w roku 2018 - max.18.000zł
Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok.16 lub telefonicznie 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704.

Załączniki
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018.pdf
Karta oceny wniosku 2018.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018.pdf
Oświadczenie wnioskodawcy oraz Informacja wnioskodawcy - załączniki do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie dot. pożyczki w ramach Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań wnioskodawcy - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiazań poręczyciela - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.pdf
Plan przedsięwzięcia (biznes plan) - załącznik do wniosku o dofinansowanie 2018.doc
Umowa użyczenia lokalu – wzór do wykorzystania.doc
Wymagane dokumenty dot. przedstawionych form zabezpieczenie - formularz informacyjny o rodzaju wymaganych dokumentów w zależności od formy zabezpieczenie i źródła dochodu poręczycieli (obowiązujące w 2018r.).pdf
Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela - dot.poręczyciela pozostajacego w zatrudnieniu (obowiązuje w 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej (obowiązujące 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu najmu (obowiązujace 2018r.).pdf
Oświadczenia poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne (obowiązujace 2018r.).pdf
Umowa użyczenia lokaty - wzór do wykorzystania.doc
Wzór umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018 - dokument nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę