Program "Zaułek Rzemiosła" - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Program promocji "Zaułek Rzemiosła"

Logo Zaułek RzemiosłaPoznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych
 „Zaułek Rzemiosła"


 
30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe Programu?
 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności,
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie,
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania,
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.
 
Kto może zostać uczestnikiem Programu?
 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni,
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do Programu?
 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej,
 • Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących
  w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych),
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników,
 • Spotkania i networking.
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację Programu są:
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
 
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów Programu.
 
 
Program „Zaułek Rzemiosła" jest Programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.
 
Kontakt: Iwona Lecyk - Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń, tel. 618345-703, i.lecyk@pup.poznan.pl


 
Załączniki
Porozumienie.pdf
Załącznik nr 1, mapa obszaru objętego programem.pdf
Załącznik nr 2, oferty, Zaułek Rzemiosła.pdf
Załącznik nr 2, wykaz lokali objętych programem Zaułek Rzemiosła.pdf
Załącznik nr 3, formularz zgłoszeniowy Zaułek Rzemiosła.pdf
Załącznik nr 4, wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zaułek Rzemiosła.pdf
Regulamin najmu komunalnych lokali użytkowych objętych programem Zaułek Rzemiosła.pdf
Zasady przyznawania dotacji 2017.doc
Wniosek 2017.doc
Plan przedsięwzięcia 2017.doc
Wymagane dokumenty dot. zabezpieczenia 2017.doc
Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z gospodarstwa rolnego 2017.doc
Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z tytułu najmu lokali 2017.doc
Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 2017.doc
Oświadczenie i Informacja Wnioskodawcy 2017.doc
Oświadczenie dotyczące pożyczki w ramach programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II 2017.doc
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela 2017.doc
Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy 2017.doc
Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela 2017.doc
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Karta oceny wniosku 2017.pdf
Umowa o dotację - 2017.doc
Umowa użyczenia lokalu - wzór.doc
Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.pdf
Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.pdf
WYKAZ ZAWODÓW.pdf
Zauek Rzemiosła_ program
Formularz zgłoszeniowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę