Program "Zaułek Rzemiosła" - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Program promocji "Zaułek Rzemiosła"

Logo Zaułek RzemiosłaPoznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych
 „Zaułek Rzemiosła"


 
30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe Programu?
 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności,
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie,
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania,
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.
 
Kto może zostać uczestnikiem Programu?
 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni,
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do Programu?
 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej,
 • Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących
  w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych),
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników,
 • Spotkania i networking.
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację Programu są:
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
 
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów Programu.
 
 
Program „Zaułek Rzemiosła" jest Programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.
 
Kontakt: Iwona Lecyk - Zastępca Dyrektora; i.lecyk@poznan.praca.gov.pl;
Sylwia Kowalewska-Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń, tel. 618345-703, s.kowalewska@poznan.praca.gov.pl


 
Załączniki
Porozumienie.pdf
Załącznik nr 1, mapa obszaru objętego programem.pdf
Załącznik nr 2, oferty, Zaułek Rzemiosła.pdf
Załącznik nr 2, wykaz lokali objętych programem Zaułek Rzemiosła.pdf
Załącznik nr 4, wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zaułek Rzemiosła.pdf
Regulamin najmu komunalnych lokali użytkowych objętych programem Zaułek Rzemiosła.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.pdf
Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.pdf
WYKAZ ZAWODÓW.pdf
Zauek Rzemiosła_ program
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy Zaułek Rzemiosła 2018.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę