Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktualnie w ramach projektu skorzystać możesz z: -  staży zawodowych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie –  szczegółowe informacje: stanowisko ds. instrumentów rynku pracy pok. 110 (I piętro), telefon: 61 8345 645, 677 oraz u Twojego doradcy klienta. Dokumenty do pobrania dot....

  W związku z napływem znacznej liczby wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, powodującym zaangażowanie posiadanych przez tut.Urząd środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z dniem 31.07.2018r. wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków w tym zakresie. Wznowienie...

  INFORMACJA O PROJEKCIE „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)"   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Mobilny Urząd"  Priorytet VI                       Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1                      Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę