Zatrudnianie cudzoziemców od 29 stycznia 2022r. - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 29 stycznia 2022 r.

Zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
 1. Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można zostać  powierzona obywatelowi Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
 1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisuje do ewidencji oświadczeń Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej lub w przypadku osoby fizycznej miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (teren m. Poznania i powiat poznański).
 1. Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia może być wykonywana tylko w ramach działalności nie uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka.
 1. Okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
 1. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub w na porównywalnym stanowisku.
 1. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń jeżeli dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.
PUP może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 1. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza dane wyszczególnione w art. 88z ust.1 pkt 1-4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 1. Wpisanie  wniosku do ewidencji oświadczeń następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami.
 1. Wnioski można złożyć:
  1. za pośrednictwem platformy praca.gov.pl (dla posiadaczy zweryfikowanego i aktywnego konta; z profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub wyjątkowo osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu - Kancelaria pok. 104
Zaleca się  składanie oświadczeń w formie elektronicznej. Oświadczenia składane w formie papierowej wymagają wprowadzenia do rejestru teleinformatycznego, co wydłuża czas obsługi oświadczenia. Oświadczenia składane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl podlegają wstępnej walidacji danych, co zmniejsza ryzyko złożenia niekompletnego lub błędnego oświadczenia.
 1. Do wniosku  o wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 100 zł ustalonej w Rozporządzeniu MRiPS z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DZ.U.2022 poz.1346).
 1. Wpłat dokonuje się na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61 – 538 Poznań
52 1030 1247 0000 0000 0036 8007
 
Dowód wpłaty powinien zawierać dane identyfikujące jednoznacznie:
 1. podmiot dokonujący wpłaty pełna nazwa, adres siedziby (w przypadku osób prawnych). W przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres pobytu stałego pracodawcy.
 2. tytuł dokonanej wpłaty
 3. dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub wydania przez Starostę decyzji o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 
 1. Do składanego wniosku oświadczenia należy dołączyć:
 1. kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 2. dowód wpłaty za złożone oświadczenie,
 3. oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1 – 6 ustawy z 20 kwietnia
  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – załącznik nr 19 do Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 1. Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy stanowi załącznik nr 18 do Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 1. Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy  stanowi załącznik nr 17 do Rozporządzenia MRiPS z dnia 18.07.2022 r. (DZ.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   
 2. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie:
a)  7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego
b)  30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
 
 1. W przypadku wniosku zawierającego braki formalne Powiatowy Urząd Pracy wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
Usunięcie  braków formalnych następuje, poprzez uzupełnienie brakujących dokumentów. Istnieje możliwość złożenia korekty oświadczenia, w tym uzupełnienia braków formalnych za pośrednictwem portalu praca.gov.pl na każdym etapie postępowania administracyjnego, do momentu jego zakończenia.

Korekty złożone po zakończeniu postępowania: po wpisie oświadczenia do ewidencji oświadczeń, wydaniu decyzji o odmowie wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, pozostawieniu oświadczenia bez rozpoznania, nie zostaną uwzględnione.
 1. Oświadczenia wpisane do ewidencji oświadczeń przesyłane są  na konto podmiotu na portalu praca.gov.pl, wnioski złożone w formie papierowej odsyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego.
   
 2. Decyzja o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń zostaje wysłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 1. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej  podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
a) podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;
b) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji.

Informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca, należy składać:
 • za pośrednictwem platformy praca.gov.pl (w przypadku wniosków złożonych elektronicznie)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub wyjątkowo  osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu - Kancelaria pok. 104
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Zasady wydawania przez Powiatowy Urząd Pracy  zezwolenia na pracę sezonową
 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (teren m. Poznania i powiat poznański).
   
 2. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i wjadą na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym w celu wykonywania pracy sezonowej lub przebywają na terytorium  Polski i posiadają dokument pobytowy uprawniający do podjęcia pracy w Polsce.
   
 3. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę sezonową tj. pracę w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka.
   
 4. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
   
 5. Wnioski można złożyć:
 • za pośrednictwem platformy praca.gov.pl (dla posiadaczy zweryfikowane i aktywnego konta; z profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub wyjątkowo osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu – Kancelaria pok. 104.
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca. W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy na podstawie upoważnienia.
 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
 • kopię wszystkich  wypełnionych  stron  z  ważnego  dokumentu  podróży  cudzoziemca,  którego  dotyczy  wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie
  w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej –  w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną  przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - załącznik  nr 15 Rozporządzenia MRiPS
  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 1. Złożenie wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową podlega opłacie w wysokości 30 zł ustalonej w Rozporządzeniu MRPiPS  z dnia 08.12.2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz.2350).
   
 2. Wpłat dokonuje się na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61 – 538 Poznań
52 1030 1247 0000 0000 0036 8007
 
Do każdego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty zawierający dane jednoznacznie  identyfikujące:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 2. tytuł dokonanej wpłaty
 3. dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku pozostawienia wniosku bez   rozpatrzenia lub wydania przez Starostę decyzji odmownej.
 1. W przypadku wniosku zawierającego braki formalne Powiatowy Urząd Pracy wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od odbioru wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
   
 2. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową stanowi załącznik nr 2 do  Rozporządzenia MRiPS
  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   
 3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   
 4. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
   
 5. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stanowi załącznik nr 10 do Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   
 6. Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stanowi załącznik nr 11 do Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1558) w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
   
 7. Powiatowy Urząd Pracy wydaje zezwolenie na pracę sezonową lub odmawia  w drodze decyzji wydania zezwolenia w terminie:
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa nie wymaga  postępowania wyjaśniającego
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa wymaga  postępowania wyjaśniającego.
 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
 
 1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2.
 3. Przepisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10.
 
 1. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków to postępowanie w tej sprawie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
 1. po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub
 2. w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub
 3. w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.
 
 1. Jeżeli postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę uległo umorzeniu, wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej ulega unieważnieniu z mocy prawa.
   
 2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 
 1. cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10;
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
    c. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.
 
 1. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:
 
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę inną niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
21. Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, zezwolenie na pracę sezonową oraz decyzja  o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową zostaje wysłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa( Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.).
 6. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1845).
 7. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2349 ze zm.).
 8. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2350 ze zm.).
 9. Rozporządzenia MRiPS  z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DZ.U. 2022 poz. 1558)
Załączniki
(2)1.OŚWIADCZENIE PODMIOTU NIEŚWIADCZĄCEGO USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ.docx (docx, 30 KB)
(1)2.OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO.docx (docx, 36 KB)
(1)3.OŚWIADCZENIE ART. 88Z UST. 5 PKT 1-6.docx (docx, 22 KB)
(2)4.WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ.docx (docx, 47 KB)
(1)5.WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWA.docx (docx, 72 KB)
(1)6.WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA.docx (docx, 35 KB)
(1)7.WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWA.docx (docx, 36 KB)
8.OŚWIADCZENIE ART. 88J UST. 1 PKT 3-7.docx (docx, 21 KB)
(2)9.OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGLOSZENIU SIE W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ.docx (docx, 22 KB)
10.Oświadczenie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.docx (docx, 17 KB)
11.Wzór upoważnienia.docx (docx, 18 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę