Zatrudnianie cudzoziemców od stycznia 2018r. - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.


Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543 ze zm.) na naszej stronie internetowej zamieszczone są nowe zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  i zasady wydawania zezwoleń na pracę sezonową, jak również wzory dokumentów.
Ponadto na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Zatrudnianie cudzoziemców zmiany od 2018 roku" znajdują się informacje szczegółowe, wzory dokumentów i treść ulotek.
 
Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców
w Polsce od 1 stycznia 2018 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r. , zatrudnienie cudzoziemców odbywa się w  oparciu o nowe przepisy. ( Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e)
 

W związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki informacyjne:

1. Ulotkę dla pracodawców „Jak zatrudnić cudzoziemca? – podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r. – Informacje dla pracodawców" – w języku polskim;

2. Ulotkę dla cudzoziemców „Praca w Polsce – informacje dla cudzoziemców – podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r." – w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.


Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców:


https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

w filmach dostępne są napisy - można je włączyć bezpośrednio w YouTube
 

Zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz U. 2021 poz.1100 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 07.12.2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345)
 4. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 07.09.2018r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2018 poz. 1749)
 5. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2349)
 6. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2350).
Od dnia 1 stycznia 2022r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości
3.010 zł brutto/mc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 19,70 zł/godz.


Zasady rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
 1. Praca na podstawie oświadczenia może zostać powierzona obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
 1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania  pracy cudzoziemcowi wpisuje do ewidencji oświadczeń Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ( teren m. Poznania i powiat poznański).
 1. Praca cudzoziemca wykonywana na podstawie oświadczenia może być  tylko w ramach działalności nie uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka.
 1. Okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających  temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
 1. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza dane wyszczególnione w art. 88z ust.1 pkt. 1-4 w/w ustawy.
 1. Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy  stanowi załącznik nr 17  Rozporządzenia MRPiPS (DZ.U. 2017 poz. 2345)  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 1. Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy  stanowi załącznik nr 16 Rozporządzenia MRPiPS (Dz.U. 2017 poz. 2345) w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 1. Procedura wpisania wniosku do ewidencji oświadczeń rozpoczyna się w momencie złożenia przez pracodawcę kompletnego wniosku wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami po którym następuje weryfikacja i analiza danych zawartych w przesłanym wniosku.
   
 2. Wnioski można złożyć:
  - za pośrednictwem platformy praca.gov.pl (dla posiadaczy zweryfikowanego i aktywnego konta; z profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
  - za pośrednictwem operatora pocztowego;
  - osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie:
a)  7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego
b)  30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
 
Początkiem biegu terminu określonego w dniach jest dzień następujący po dniu otrzymania oświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy ( art.57 § 1 KPA)
Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( art. 35 § 5 KPA).
 
 1. Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone 
   co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca przebywającego na terenie RP, 10 dni roboczych w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o wizę .
 2. W przypadku wniosku zawierającego braki formalne Powiatowy Urząd Pracy wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 1. Decyzja  o odmowie zostaje wysłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oświadczenia wpisane do ewidencji oświadczeń odbiera podmiot osobiście.
 1. Przed złożeniem wniosku  o wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dokonać wpłaty w wysokości 30 zł ustalonej w Rozporządzeniu MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DZ.U. 2017 poz.2350).
 1. Wpłat dokonuje się na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61 – 538 Poznań
52 1030 1247 0000 0000 0036 8007
Do każdego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty zawierający dane jednoznacznie identyfikujące:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 2. tytuł dokonanej wpłaty (oświadczenie)
 3. dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).
Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia lub wydania przez Starostę decyzji odmownej.
 1. Do składanego oświadczenia należy dołączyć:
 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży osoby wnioskującej o zatrudnienie cudzoziemca (gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna) oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały - jeżeli dane dotyczące pobytu stałego nie są podane w dowodzie osobistym lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, o miejscu stałego pobytu, którego wzór znajduje się w załącznikach
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego wniosek dotyczy. Gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca,
 3. dowód wpłaty za złożone oświadczenie,
 4. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1 – 6 w/w ustawy – załącznik nr 6 Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).
 5. upoważnienie - jeżeli czynności: składanie, podpisywanie i odbieranie oświadczeń dokonuje osoba upoważniona przez pracodawcę (druk upoważnienia)
 1. Nie wpisuje się oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 1. zachodzą przesłanki odmowy zawarte w art. 88z ust.5 i 6 w/w ustawy,
 2. podmioty gospodarcze wskazują w oświadczeniu siedzibę jak i miejsce, wykonywania pracy z adresem tzw. „wirtualnego biura" (podmiot nie posiada fizycznie siedziby),
 3. wniosek składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
19.  Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej  podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy  cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

a) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

b) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy          określonego w ewidencji. 

Zasady wydawania przez Powiatowy Urząd Pracy  
zezwolenia na pracę sezonową

 
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (tj. Dz U. 2021 poz.1100 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MRPiPS  z dnia 07.12.2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345)
 4. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 07.09.2018r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2018 poz. 1749)
 5. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2349)
 6. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 08.12.2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2350).
 
Zasady wydawania zezwolenia na pracę sezonową
 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta Powiatu właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (teren m. Poznania i powiat poznański).
   
 2. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  i wjadą na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym w celu pracy sezonowej lub przebywają na terytorium  Polski i posiadają dokument pobytowy uprawniający do podjęcia pracy w Polsce.
   
 3. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę sezonową tj. pracę w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych
  w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka.
   
 4. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
   
 5. Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową rozpoczyna się w momencie, gdy wniosek zostaje:
 • Złożony w w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy  ul.Czarnieckiego 9
 • przesłany przez pracodawcę elektronicznej wersji kompletnego wniosku (poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.praca.gov.pl. wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami),po którym następuje weryfikacja i analiza danych zawartych w przesłanym wniosku.
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca. W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy na podstawie upoważnienia.
 1. W przypadku wniosku zawierającego braki formalne Powiatowy Urząd Pracy wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
   
 2. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz.U. 2017 poz. 2345).
   
 3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń( Dz.U. 2017 poz. 2345).
   
 4. Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz decyzja  o odmowie zostaje wysłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
   
 5. Powiatowy Urząd Pracy wydaje zezwolenie na pracę sezonową lub odmawia w drodze decyzji wydania zezwolenia w terminie:
  a)  7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa nie wymaga  postępowania wyjaśniającego
  b)  30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
Początkiem biegu terminu określonego w dniach jest dzień następujący po dniu otrzymania oświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy ( art.57 § 1 KPA)
Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( art. 35 § 5 KPA).
 1. Złożenie wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub ubieganie się o przedłużenie zezwolenia podlega opłacie w wysokości 30 zł ustalonej w Rozporządzeniu MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz.2350).
   
 2. Wpłat dokonuje się na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61 – 538 Poznań
52 1030 1247 0000 0000 0036 8007
Do każdego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty zawierający dane jednoznacznie          identyfikujące:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 2. tytuł dokonanej wpłaty (zezwolenie)
 3. dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).
Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia lub wydania przez Starostę decyzji odmownej.
 
 1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
   
 2. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową  stanowi załącznik nr 10 Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz.U. 2017 poz. 2345).
   
 3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  stanowi załącznik nr 11 Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).
   
 4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
  a)  ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
  b)  kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
  c)  kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
      d)  dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;
      e)  dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie
             w  zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w 
             przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
      f)   informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż   
            180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez  
             starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
      g)  dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych   
            kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych   
            w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych   
            pracodawcy – w przypadku gdy informacja   starosty była wymagana;
      h)  dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy 
             wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 
             5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do  
             ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2
             lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
      i)  dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy    
            cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek 
             na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną  
             przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie  
             wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające
             w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
    j)   dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8
             ustawy
    k)   oświadczenie o niekaralności pracodawcy ( podpisane przez pracodawcę) załącznik  
             nr 18 Rozporządzenia MRPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę  
             cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy            
             cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz.U. 2017 poz. 2345)
    l)   upoważnienie - jeżeli czynności: składanie, podpisywanie i odbieranie zezwoleń na pracę  
            sezonową dokonuje osoba upoważniona przez pracodawcę (druk upoważnienia)
 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
  a) wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  b) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2.
  c) Przepisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10.
   
 2. Nie wpisuje się do ewidencji wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:
  a) podmioty gospodarcze wskazują w oświadczeniu siedzibę jak i miejsce wykonywania pracy z adresem tzw. „wirtualnego biura" (podmiot nie posiada fizycznie siedziby).
  b) działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
  c) wniosek składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
   
 3. Starosta wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:
  a) Zachodzą przesłanki odmowy zawarte w art. 120.
  b) Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.
  c) Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę czynu
  d) z art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.
  e) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego konwencję narodów zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.
   
 4. Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli z okoliczności wynika, że:
a) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru,
b) zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu
c) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.
 1.  Starosta może umorzyć postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową jeżeli:
  wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba że, okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie.
   
 2. Od decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową możliwe jest złożenie odwołania w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Starosty.
   
 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na  podstawie art. 90 ust. 10;
b) cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym
zezwoleniu na pracę sezonową;
c) cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.
 1. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:
a. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej  
b. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
c. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli
umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
 1. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja pracy tymczasowej, podmiot ten pisemnie powiadamia starostę, który wydał zezwolenie na pracę sezonową, o okolicznościach, o których mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
Załączniki
(3)ulotka dla pracodawcow_druk.pdf (pdf, 313 KB)
(2)ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017(1).pdf (pdf, 765 KB)
(2)ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf (pdf, 265 KB)
(2)ulotka dla cudzoziemcow_PL_ druk.pdf (pdf, 773 KB)
(2)ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf (pdf, 769 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę