Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Zawartość stron

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o:
- podjęciu zatrudnienia lub
- podjęciu innej pracy zarobkowej (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.),
- złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub utratę prawa do zasiłku (np. uzyskanie prawa do renty, emerytury i innych świadczeń ZUS, zmiany miejsca zamieszkania, uzyskiwania przychodów, uzyskanie prawa do zasiłku stałego, podjęcie szkolenia ze skierowania innej instytucji niż urząd pracy itp.)

Zgłoszenie podjęcia pracy, działalności gospodarczej można dokonać:
- w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) stanowisko 15 i 16 w siedzibie Urzędu,
- pocztą – przesyłając oświadczenie (wzór poniżej),  
- przesyłając  e-mail na adres: podjeciapracy@pup.poznan.pl zawierający:
  • imie i nazwisko,
  • PESEL
  • datę podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności.
  • podpisane i zeskanowane oświadczenie (wzór poniżej)
 
Uwaga:
Bezrobotny posiadający prawo do zasiłku może złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj .

Bezrobotny, podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może złożyć wniosek o:
 
  • refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej  pracy zarobkowej – szczegóły tutaj .
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną – szczegóły tutaj .
Załączniki
(1)Oświadczenie dotyczące podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.doc.docx

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę