Program "Zaułek Rzemiosła" - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu


Program promocji "Zaułek Rzemiosła"

Logo Zaułek RzemiosłaPoznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych
 „Zaułek Rzemiosła"


 
30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.
 
Jakie są cele szczegółowe Programu?
 • Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności,
 • Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie,
 • Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania,
 • Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.
 
Kto może zostać uczestnikiem Programu?
 • Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni,
 • Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
 
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.
 
 
Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do Programu?
 • Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej,
 • Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących
  w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych),
 • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników,
 • Spotkania i networking.
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację Programu są:
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
 
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów Programu.
 
 
Program „Zaułek Rzemiosła" jest Programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.
 
Kontakt: Iwona Lecyk - Zastępca Dyrektora; i.lecyk@poznan.praca.gov.pl;
Sylwia Kowalewska-Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń, tel. 618345-703, s.kowalewska@poznan.praca.gov.pl


 
Załączniki
Porozumienie.pdf (pdf, 2683 KB)
Załącznik nr 2, wykaz lokali objętych programem Zaułek Rzemiosła.pdf (pdf, 116 KB)
Załącznik nr 4, wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zaułek Rzemiosła.pdf (pdf, 213 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (xlsx, 78 KB)
Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.pdf (pdf, 335 KB)
Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.pdf (pdf, 335 KB)
WYKAZ ZAWODÓW.pdf (pdf, 342 KB)
Formularz zgłoszeniowy Zaułek Rzemiosła 2018.pdf (pdf, 173 KB)
Zaułek Rzemiosła_program.pdf (pdf, 55 KB)
mapa obszaru objętego programem zaułek rzemiosła.pdf (pdf, 1163 KB)
zaułek rzemiosła_program_31_01_20_zatwierdzony przez ksp _1_.pdf (pdf, 56 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę